fbpx

Alexandra Ene │ Online Business Simplificat

Online Business Simplificat

Termeni si Conditii

DESPRE NOI – UTILIZAREA SITE-ULUI.

Online Business Simplificat – Alexandra Ene (în continuare OBS) este persoană juridică înregistrată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul în Mun. București, Str. Emanoil Ionescu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14 OBS a venit ca urmare a parcursului nostru în lumea online. Suntem aici ca să ajutăm, atât companii cât şi antreprenori la început de drum, pentru creșterea vânzărilor și/sau crearea propriului brand.

Vizionarea, accesarea, vizitarea, produselor și materialelor informative prezentate pe site-ul alexandraene.com implică acceptarea Termenilor şi condiţiilor. Pentru a fi informat despre toate condiţiile de utilizare ale Site-ului, vă rugăm să parcurgeţi toate capitolele următoare.

Continuarea folosirii Site-ului implică acceptarea Termenilor şi condiţiilor, precum şi a tuturor modificărilor efectuate ulterior. Astfel, vă recomandăm să parcurgeţi Termenii şi condiţiile înainte de fiecare utilizare a acestuia.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona accesul oricărui Utilizator/Membru, în orice moment, în situaţia în care în opinia noastră rezonabilă, ajungem la concluzia că acţiunile acestuia ne-ar putea prejudicia în vreun fel.

Întreg conţinutul Site-ului este proprietatea OBS şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor.

Pentru a sesiza orice încălcare privind drepturile de autor, vă rugăm să ne contactaţi în scris la adresa de contact a OBS, publicată pe Site, sau prin email la adresa hello@alexandraene.com, cu subiect : Încălcare drepturi de autor.

DEFINIREA UNOR TERMENI

Contract la distanţă reprezintă acordul de voinţă dintre OBS şi Utilizator/Membru în vederea folosirii Site-ului, respectiv accesului la cursurile online Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor consfiţeşte perfectarea Contractului la distanţă.

Cursurile reprezintă un ansamblu de materiale video cu o anumită temă, conform descrierii din Site, proprietatea OBS și accesibil exclusiv Membrilor, în modalitatea descrisă în Termeni şi condiţii;

Dreptul de retragere reprezintă facultatea fiecărui Membru de a renunţa la această calitate, în termen de 14(paisprezece) zile calendaristice de la Data țintă, sau 14(paisprezece) zile calendaristice de la confirmarea plății Taxei de membru, dacă aceasta a intervenit după Data țintă, cu rambursarea Taxei de membru, în condițiile specificate în Termeni şi condiţii ;

Membru reprezintă orice Utilizator (sau reprezentant desemnat al unei persoane juridice) căruia, în schimbul achitării Taxei de membru, i se va conferi, începând cu Data țintă sau de la confirmarea plății Taxei de membru, dacă aceasta a intervenit după Data țintă, dreptul de acces la Cursuri ;

Termeni şi condiţii reprezintă regulile generale cuprinse în acest document, pe care orice Utilizator/Membru declară că le-a parcurs, le-a înţeles şi le acceptă ;

Site reprezintă pagina de internet alexandraene.com și toate domeniile şi subdomeniile, secțiunile și sub-secțiunile acesteia, în orice moment ;

Taxă de membru reprezintă suma de bani, în moneda și valoarea specificate pe Site, pe care un Utlizator o achită pentru a deveni Membru ;

Utilizator reprezintă orice persoană fizică, care accesează site-ul alexandraene.com

APLICARE

Prezentul document stabilește condiţiile generale de accesare, vizitare, folosire a Site-ului de către orice Utilizator sau Membru.

Acceptarea Termenilor şi condiţiilor conduce în mod automat la încheierea Contractului la distanţă.

Termenii şi condiţiile sunt obligatorii pentru OBS şi Utilizatori/Membri şi se aplică tuturor relaţiilor lor contractuale, exceptând situaţia în care OBS şi Utilizatorii/Membrii ajung la o altă înţelegere prin contract.

AMENDAMENTE ŞI COMPLETĂRI.

OBS îşi rezervă dreptul de a face modificări, amendamente şi actualizări ale Termenilor şi condiţiilor, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor.

În egală măsură, OBS îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori fără a trimite vreo notificare în prealabil.

Toate modificările/amendamentele şi actualizările devin obligatorii atât pentru OBS, cât şi pentru toţi Utilizatorii/Membrii, de la data afișării lor pe Site.

CONDIȚII FINANCIARE

Taxa de membru poate fi achitată în oricare din modalitățile descrise pe Site.

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul se obligă să suporte toate taxele, spezele și comisioanele bancare pentru creditarea contului bancar al OBS cu valoarea Taxei de membru.

Prin plasarea comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul în vederea emiterii şi comunicării facturii prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail comunicată în formularul de comandă.

În completarea și transmiterea formlarului de comandă, Utilizatorul se obligă să furnizeze date reale și complete. Prejudiciile cauzate prin furnizarea din culpă sau cu rea credință, de date incomplete, incorecte, false sau eronate vor fi suportate în integralitate de către Utilizator, OBS neasumându-și nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

DREPTURILE OBS

Fără a aduce atingere drepturilor OBS precizate în cuprinsul Termenilor și condițiilor sau drepturilor recunoscute de legislația aplicabilă, OBS are următoarele drepturi :

OBS deține totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor informative componente ale Cursurilor, acestea fiind protejate de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

OBS iși rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utlizatorilor/Membrilor care încalcă Termenii și Condițiile și în special drepturile de autor ale OBS, prin orice mijloc sau modalitate ori care au dobândit calitatea de Membru contrar dispozițiilor Termenilor și Condițiilor.

OBS își rezervă dreptul de a suspenda, fără nicio notificare prealabilă, accesul Membrilor care postează pe Site, pe rețelele de socializare (e.g. Facebook, Instagram, etc.) sau in orice alt loc accesibil publicului, mesaje sau comentarii în legătură cu OBS, fondatorii OBS, Cursurile ori Site-ul, ce pot fi considerate ofensatoare, jignitoare, defăimătoare, prejudiciabile pentru OBS sau care aduc atingere ordinii publice sau bunelor moravuri.

OBLIGAŢIILE OBS

Sub rezerva acceptării și respectării Termenilor și Condițiilor și tuturor prevederilor legale, OBS se obligă să confere Utilizatorilor, dreptul de a accesa Site-ul, în mod nediscriminatoriu.

OBS se obligă să emită facturi fiscale aferente Taxelor de membru încasate și să le transimtă Membrilor prin e-mail, la adresa indicată în formularul de comandă, în termen de cel mult 30(treizeci) de zile calendaristice, de la confirmarea plății Taxei de membru.

Sub rezerva acceptării și respectării Termenilor și Condițiilor și tuturor prevederilor legale aplicabile, OBS se obligă să pună la dispoziţia Membrilor, prin postare pe Site, după Data țintă, materialele informative ale Cursurile, în condiţiile descrise pe Site. Pentru evitarea oricărui dubiu, decizia cu privire la momentul și frecvența postării materialelor, cu excepția postării materialului introductiv la Data țintă, aparține în exclusivitate OBS.

DREPTURILE MEMBRULUI

Cu excepția drepturilor expres prevăzute în Termeni și condiții, Membrilor și/sau Utilizatorilor, nu le este conferit ori recunoscut nici un alt drept implicit.

Sub rezerva acceptării și respectării Termenilor și Condițiilor și tuturor prevederilor legale aplicabile, fiecare Membru are dreptul individual, netransferabil, temporar și acordat pe baze neexclusive de a accesa şi viziona materialele informative ale Cursurilor, în baza unui username și a unei parole unice. În caz de pierdere a username-ului și/sau a parolei, Membrul în cauză are dreptul de a solicita resetarea lor, OBS rezervându-și dreptul de a solicita respectivului Membru toate informațiile, pe care în mod rezonabil le consideră necesare, pentru restaurarea drepturilor de acces.

OBLIGAŢIILE MEMBRULUI

Fără a aduce atingere obligațiilor asumate prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Membrii au următoarele obligații :

În relația cu OBS, să nu furnizeze date incomplete, incorecte, false sau eronate.

Să nu transmită niciunei terțe persoane detaliile legate de username-ul și sau parola utilizate în accesarea materialelor informative ale Cursurilor

Să nu permită și să nu inlesnească în orice mod accesul neautorizat al unor terți, la materialele informative.

Să nu copieze, să nu descarce (downloadeze), să nu transmită, să nu distribuie (gratuit sau cu titlu oneros), să nu publice sau să nu afișeze, să nu comercializeze, să nu vândă sau să nu licențieze, să nu modifice, să nu altereze și în general să se abțină de la orice conduită sau comportament ce excede exercițiului dreptului normal și individual de acces și vizionare a materialelor informative OBS stabilit prin Termenii și condițiile prezente.

Să notifice de îndată OBS în legătura cu orice împrejurare de natura celor de mai sus, de care a luat la cunoștință prin orice mijloc.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

OBS este titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului, incluzând toate materialele informative componente.

Utilizatorii și/sau Membrii nu dobândesc prin acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor, niciun alt drept decât cele expres prevăzute în prezentul document.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. NICIO GARANȚIE

OBS nu își asumă responsabilitatea pentru nicio problemă tehnică în legătură cu Site-ul, cum ar fi, dar fără a se limita la: nefuncționare totală sau partială a rețelei de internet, informații eronate, incomplete, etc.

OBS nu își asumă responsabilitatea pentru interpretarea greşită a informaţiilor care sunt oferite Utilizatorilor/Membrilor prin intermediul Site-ului sau materialelor digitale.

OBS nu garantează că informațiile publicate pe Site sau conținute în materialele digitale corespund aștepărilor Utilizatorilor/Membrilor.

Informațiile prezentate pe Site și/sau în materialele digitale nu reprezintă consultanţă fiscală, consultanţă de afaceri sau consiliere juridică și drept urmare, OBS nu iși asumă responsabilitatea pentru o eventuală lipsă de acurateţe, conformitate sau actualitate a acestora.

OBS nu garantează succesul niciunei afaceri pornite sau continuate urmare informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului sau prin intermediul materialelor informative componente.

OBS nu își asumă responsabilitatea pentru o eventuală infectare cu viruşi a dispozitivului (computer, tabletă, smartphone) Utilizatorului/Membrului, ca urmare a accesării Site-ului sau materialelor informative componente ale materialelor.

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor Utilizatorul/Membrul confirmă că este de acord cu limitarea responsabilităţii OBS.

În niciun caz, răspunderea OBS față de un Utilizator/Membru nu va acoperi daunele indirecte (e.g. pierderi de profit, pierderi de clientelă, pierderi de salariați, beneficiu nerealizat, etc.) și nu va putea depăși valoarea unei Taxe de membru.

DATE CU CARACTER PERSONAL

OBS colectează datele personale ale Utilizatorilor care plasează o comandă și ale Membrilor, pentru identificarea acestora în vederea emiterii și comunicării facturilor, a transmiterii confirmărilor de plată, a rezolvării cererilor de retragere sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau drepturi de acces la materialele informative componente.

Prin completarea datelor in formularul de comandă, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a OBS și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Prin citirea Termenilor și condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Vă puteți exercita drepturile prevăzute mai sus prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de contact a OBS, publicată pe Site, sau prin e-mail la adresa info@alexandraene.com, cu subiect: Exercițiu drepturi în legătură cu datele cu caracter personal.

În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la identificarea Membrului care care și- a exprimat opțiunea de retragere și a detaliilor relevante pentru realizarea plății, OBS va restitui Membrului în cauză, Taxa de membru, mai puțin taxele, spezele și comisioanele bancare prilejuite de restituire.

LEGEA APLICABILĂ

Termenii și condițiile sunt supuse legii române, iar drepturile și obligațiile Utilizatorilor, Membrilor și ale OBS vor fi interpretate în conformitate cu legile în vigoare din România.

LITIGII

Soluționarea litigiilor se va face pe cale amiabilă, extrajudiciară, prin înregistrarea reclamațiilor transmise în scris de către Utilizatori/Membri la sediul Onlife sau prin e-mail la adresa info@alexandraene.com, cu subiectul: Litigiu.

Soluționarea pe cale amiabilă se poate face și în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, prin accesarea în mod gratuit a platformei SOL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Dacă litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente după materie de la sediul OBS

COOKIES

Pentru Cookies vă rugăm să verificați Politica Cookies afișată pe Site.